Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Obsah článku


Územné konanie

Územné konanie začína príslušný stavebný úrad - Obec Mokroluh na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (napr. zák. č. 24/2006 Z.z.). V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo)
 • List vlastníctva
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))


Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Doba vybavenia:

30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia obce Mokroluh

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína príslušný stavebný úrad - Obec Mokroluh na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo) 
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • List vlastníctva
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej
 • Projektová dokumentácia
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad - Obec Mokroluh kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh (žiadosť) stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby , ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  (tlačivo)
 • Stavebné povolenie
 • Dokumentácia stavby
 • Doklad o vytýčení stavby
 • Geometrický plán
 • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a stanoviská (vyjadrenia, ...) dotknutých orgánov štátnej správy
 • Zoznam známych účastníkov kolaudačného konania
 • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

 


Zmena stavby pred jej dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína príslušný stavebný úrad - Obec Mokroluh na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením  (tlačivo)
 • Stavebné povolenie
 • List vlastníctva
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej
 • Projektová dokumentácia
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie príslušného stavebného úradu - Obce Mokroluh o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby  (tlačivo)
 • Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie
 • List vlastníctva
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Súhlas vlastníka stavby v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Projektová dokumentácia
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

 


Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie príslušného stavebného úradu - Obec Mokroluh. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

Účastníkmi konania o odstránení stavby sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  (tlačivo)
 • Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • List vlastníctva, Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, je v zmysle § 71 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nutné povolenie príslušného stavebného úradu - Obec Mokroluh:

- pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území Obce Mokroluh
 • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
  • situáciu osadenia
  • technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
  • výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
 • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje vlastnícke alebo iné práva umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie (list vlastníctva, nájomná zmluva, ...)
 • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
do
30 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Obce Mokroluh

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky IS

Drobné stavby sa môžu stavať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu -  Obec Mokroluh. Za drobnú stavbu sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov  na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Obec Mokroluh podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Obce Mokroluh, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie drobnej stavby  (tlačivo)
 • Doklad o vlastníctve
 • Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
 • Vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
 • Súhlasné stanoviská vlastníkov resp. správcov dotknutých rozvodných sieti resp. kanalizácie
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))

 

Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.

 


Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti a udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu - Obec Mokroluh.

Obec Mokroluh podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav alebo udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy a udržiavacie práce môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Obce Mokroluh, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie stavebných úprav  (tlačivo)
 • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
 • Zjednodušená projektová dokumentácia
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
 • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
 • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovo chránenom území
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona))


Vybavuje

Obec Mokroluh

Kontakt

tel. 054/ 4722311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • Územnoplánovacia dokumentácia Obce Mokroluh.