Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Obec Mokroluh v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 21,83 %.

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov. Podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. .z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a o podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v Obci Mokroluh spadá do položky 3, t.j. (20 % < 21,83 % ≤ 30 %), kde sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2020 je vo výške 22 eur/t. 

Výpočet: m zložiek          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200139 plasty 6671
200104  kovy 239
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 2965
200101 papier a lepenka 2588
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 1
200103 VKM na báze lepenky 469
200102 sklo 7328
200135 vyr. el. a elektron. zar.  335
200125 jedlé oleje a tuky 128
SPOLU m zložky 20724
Výpočet: m KO          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200301 zmesový konunálny odpad 68990
200307 objemný odpad 5220
200139 plasty 6671
200104  kovy 239
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 2965
200101 papier a lepenka 2588
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 1
200103 VKM na báze lepenky 469
200102 sklo 7328
200135 vyr. el. a elektron. zar.  335
200125 jedlé oleje a tuky 128
SPOLU m KO 94934
               
ÚVKO = 20724 x 100 [%] = 21,83 %  
94934