Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68
 

Marián Beňa

starosta obce Mokroluh

 kontakt: 0905 438 496
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
- Funkcia starostu obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu obce sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu obce upravuje osobitný zákon.
- Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
- Starosta obce:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
- vykonáva obecnú správu,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, prednostu obecného úradu alebo iných zodpovedných zamestnancov obecného úradu,
- uschováva symboly obce a používa obecné insígnie,
- zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka obecnej polície, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce a ďalších subjektov, u ktorých to upravuje tento štatút,
- vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

- Starosta obce podpisuje nariadenia a uznesenie obecného zastupiteľstva najneskôr do 15 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
- Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 5). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce.